วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เป็นหน่วยงานภายใต้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อความเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ และการจัดการภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำนวัตกรรมการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้ความสามารถและทักษะเหล่านั้นไปใช้ได้จริงในระดับสูง ปรัชญา : PHILOSOPHY การผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

ม.ศรีปทุม สุดปลื้ม! นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม CALLME.STUDIO ...

ม.ศรีปทุม ร่วมยินดี! นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม THUNGSONG ...

ม.ศรีปทุม สุดปัง! ทีม “ไก่ต่อยมวย” ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม “ไก่ต่อยมวย” ...

ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Bite ...

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันสวรรคต ...

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทรา ...

"ม.ศรีปทุม" จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณ ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) จัดงานพิธีกตเวทิตาคุณรำลึก ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

We Create Professionals by Professionals
เราสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)​ : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A. 
แผนการศึกษาเปิด 6 กลุ่มสาขา
•  การจัดการทรัพย์สินอาคาร ดาวน์โหลด
•  การจัดการวิศวกรรม ดาวน์โหลด
•  ธุรกิจดิจิทัล ดาวน์โหลด
•  บูรณาการการจัดการธุรกิจ ดาวน์โหลด
•  การตลาดดิจิทัล ดาวน์โหลด
•  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ดาวน์โหลด
ระยะเวลาในการศึกษา
• ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี (แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา
• เรียนเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  220,000.-  บาท (ไม่รวมค่าสมัครและค่าธรรมเนียม)
•  ภาคการศึกษาที่ 1 รวม 78,000 บาท
   - 
ค่าเทอม 75,000 บาท
   - ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม รวม 3,000 บาท ดังนี้
     -- ค่าสมัครเรียน 500 บาท 
     -- ค่าบัตรนักศึกษา 200 บาท
     -- ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 บาท
     -- ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท
•  ภาคการศึกษาที่ 2 รวม 75,000 บาท
•  ภาคการศึกษาที่ 3 รวม 70,000 บาท (ภาคฤดูร้อน)

การรับรองหลักสูตร 
 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
 สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

We Create Professionals by Professionals
เราสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรจัดการมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Management Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : การจัดการมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)​ : กจ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Management Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.M. 
แผนการศึกษาเปิด 1 กลุ่มสาขา
•  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดาวน์โหลด
ระยะเวลาในการศึกษา
• ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี (แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา
• เรียนวันอาทิตย์ (วันเดียว) เวลา 08.00 - 21.00 น.
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร  220,000.-  บาท (ไม่รวมค่าสมัครและค่าธรรมเนียม)
•  ภาคการศึกษาที่ 1 รวม 78,000 บาท
   
- ค่าเทอม 75,000 บาท
   - ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม รวม 3,000 บาท ดังนี้
     -- ค่าสมัครเรียน 500 บาท 
     -- ค่าบัตรนักศึกษา 200 บาท
     -- ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 บาท
     -- ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท
•  ภาคการศึกษาที่ 2 รวม 75,000 บาท
•  ภาคการศึกษาที่ 3 รวม 70,000 บาท (ภาคฤดูร้อน)
การรับรองหลักสูตร
• สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
• สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   :  Master of Public Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)  :  รป.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :  Master of Public Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :  M.P.A

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร  
180,000.-  บาท (36 หน่วยกิต)
(แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา ภาคละ 60,000 บาท)

 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา

• สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นนำ ของประเทศ
• เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
• เน้นการเป็นผู้บริหารที่ทันสมัย เข้าใจโลก และรู้จริงในโลกปฎิบัติ
• สารนิพนธ์รายบุคคล ประกันคุณภาพ ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับหลังเรียนจบการศึกษา
• จบเร็วภายใน 1 ปี 

ปรัชญาของหลักสูตร
การศึกษาสาขาวิชานี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน 4 ด้านหลักๆ คือ
1. การสร้างทักษะความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดที่ศึกษา มาพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาการปฏิบัติในวิชาชีพของตนเอง
2. การสร้างทักษะความรู้ความสามารถในด้านนวัตกรรมทางการบริหารงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
3. การสร้างทักษะความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัย
4. การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้และหรือผลการวิจัยกับการปฎิบัติทางวิชาชีพ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ในปีแรกเปิดดำเนินการ มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนในสังกัดทุกคน หลังจากผู้อำนวยการคนแรกได้ลาออกคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรจนกระทั่งปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่ง ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มขึ้นจากหลักสูตรเดิมหลายประการ และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2559

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนสอนในหลายด้านด้วยกัน ในด้านนักศึกษา มีนักศึกษาสามารถนำผลงานเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติมากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2557  ในด้านอาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานวิจัยร่วมกับนักวิชาการประเทศอินโดนีเซียและมีผลงานตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาตินอกจากนั้นหลักสูตรเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและการวิจัย  ตลอดจนหลักสูตรมีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสร่วมเข้ารับการอบรมในสายงานที่ปฏิบัติมากขึ้น

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการนำแนวคิด ทฤษฎีการบริหารต่างๆ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งการพัฒนาองค์การและงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยรวมทั้งมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพในด้านการบริหารทั้งแนวคิดและเทคนิควิธีการบริหาร เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบการสอน รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามความสนใจจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของผู้เรียนและในอีกด้านหนึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศ
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      :  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
ภาษาอังกฤษ   :  Master of Education Program in Innovations in Learning and Teaching

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน)
ชื่อย่อ (ไทย)  :  ศษ.ม. (นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :  Master of  Education (Innovations in Learning and Teaching)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :  M.Ed. (Innovations in Learning and Teaching)

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา (One year program)

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร  
180,000.-  บาท (36 หน่วยกิต)
(แบ่งชำระ 3 ภาคการศึกษา ภาคละ 60,000 บาท)

สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ/ อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา

 

จุดเด่น

นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
หลักสูตร M.Ed. ILT ใช้รูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ (Modern Learning)
มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Project Based โดยมีการติดตามผลการเรียนรู้ (Formative Assessment) ด้วยการนำเสนอ Progressive Learning ทดแทนการสอบวัดความรู้เพียงอย่างเดียว

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)​ : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)      
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Ed.
แผนการศึกษา
•  กรณีไม่ต้องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร (36 หน่วยกิต) ดาวน์โหลด
•  กรณีต้องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร (42 หน่วยกิต) ดาวน์โหลด
ระยะเวลาในการศึกษา
• ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี 4 เดือน (แบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา)
• เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 
M.Ed. กรณีไม่ต้องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร (36 หน่วยกิต)
รวมทั้งสิ้น 183,000 บาท
•  ภาคการศึกษาที่ 1 รวม 48,000 บาท
   
- ค่าเทอม 45,000 บาท
   - ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม รวม 3,000 บาท ดังนี้
     -- ค่าสมัครเรียน 500 บาท 
     -- ค่าบัตรนักศึกษา 200 บาท
     -- ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 บาท
     -- ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท
•  ภาคการศึกษาที่ 2-4 ค่าเทอมภาคละ 45,000 บาท
M.Ed. กรณีต้องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร (42 หน่วยกิต)
รวมทั้งสิ้น 203,000 บาท
•  ภาคการศึกษาที่ 1 รวม 53,000 บาท
   
- ค่าเทอม 50,000 บาท
   - ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม รวม 3,000 บาท ดังนี้
     -- ค่าสมัครเรียน 500 บาท 
     -- ค่าบัตรนักศึกษา 200 บาท
     -- ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 บาท
     -- ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท
•  ภาคการศึกษาที่ 2-4 ค่าเทอมภาคละ 50,000 บาท
การรับรองหลักสูตร
• สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
• สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา

✅ สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการปฏิรูปการศึกษา
✅สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study
✅เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
✅คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร             
ภาษาไทย    :  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา               
ชื่อเต็มภาษาไทย     :   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อย่อภาษาไทย      :   บธ.ด.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Doctor of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :   D.B.A.

เปิดกลุ่มวิชาเลือก 9 กลุ่มวิชาดังนี้ 
• การจัดการการเงิน FIB
• การบัญชีเพื่อการจัดการ MAC
• การจัดการเชิงกลยุทธ์ MGT
• ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS
• การจัดการการตลาด MKT
• การจัดการองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ OHR
• การจัดการผลิตและโซ่อุปทาน OSM
• การจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ PPM
• การจัดการธุรกิจบันเทิงและธุรกิจกีฬา SEM

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
630,000.- บาท (60 หน่วยกิต)
(แบ่งชำระ 9 ภาค ภาคละ 70,000 บาท)
 

จุดเด่น

• ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในสหวิทยาการของการบริหารธุรกิจ
• ผลิตนักวิจัยคุณภาพทางการบริหารธุรกิจที่มีความชำ นาญและสามารถนำ ข้อค้นพบจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
• คณาจารย์พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา 

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพนำความรู้ไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์หลักทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง การเป็นผู้ประกอบธุรกิจสามารถวางแผนการจัดการ การวิเคราะห์ และมีความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับงานบริหารธุรกิจอย่างมีมีจริยธรรม คุณธรรม รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรเพื่อให้ทันกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อค้นพบจากงานวิจัยจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในด้านธุรกิจของประเทศชาติต่อไป
 
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
รองศาสตราจารย์ จรินทร์ เทศวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจําปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุมธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกุร ลาภธเนศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์
ดร.บุญยเกียรติ โชควัฒนา
ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
ดร.ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร

 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        : หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ     : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย)     :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย)      :  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Doctor of Philosophy (Educational Administration)    
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  Ph.D. (Educational Administration)

ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.​

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
500,000 บาท (60 หน่วยกิต)
(แบ่งชำระ 9 เทอม เทอม 1 = 60,000 บาท, เทอม 2-9 เทอมละ 55,000 บาท)

สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา

ดาวน์โหลดโบชัวร์ คลิก..
 

• คุรุสภา (ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร)
• ผลการดำเนินการหลักสูตรในระดับ ดีมาก 
• เรียนกับวิทยากรระดับชาติและนานาชาติ 
• ดูแลโดยคณาจารย์มืออาชีพ
• นักศึกษารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น จาก สสอท. 3 ปีซ้อน
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่ ทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา
• สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” มีภาวะผู้นำที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถประยุกต์ใช้การวิจัยในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ศิษย์เก่า

  CEO หมื่นล้าน   
จันทอน สิดทิไช รองประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว มหาชน
  ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing   
กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล Digital Marketing Manager บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด
  CEO บริษัทสอนเจริญกุล เฮาส์ จำกัด  
เทพ สอนเจริญกุล เจ้าของบริษัท สอนเจริญกุล เฮาส์ จำกัด
   สุดยอดนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ยุทธพงษ์ สอนเจริญกุล นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด  
ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด
  กรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
ดร. สรายุทธ มหวลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท
  เชื่อว่าเราสำเร็จเราจะสำเร็จ รองผู้อำนวยการห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเจอิเล็คทริค และโค้ชอิสระ  
รองผู้อำนวยการห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเจอิเล็คทริค และโค้ชอิสระ
ดร.เพ็ญจันทร์ เมตุลา รองผู้อำนวยการห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเจอิเล็คทริค และโค้ชอิสระ
  ผู้ช่วยนายทหารพลาธิการ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   
ผู้ช่วยนายทหารพลาธิการ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
เรือตรีหญิง ประภัสสร กาญจนะ
   พิสิฐ คณาธารทิพย์ งานอิสระ ด้าน E-Commerce  
งานอิสระ ด้าน E-Commerce
พิสิฐ คณาธารทิพย์ งานอิสระ ด้าน E-Commerce
  ผู้ช่วยพนักงาน ฝ่ายการตลาดดิจิตอล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่  
ผู้ช่วยพนักงาน ฝ่ายการตลาดดิจิตอล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่
ทิติยา ปิยะวาทิน ผู้ช่วยพนักงาน ฝ่ายการตลาดดิจิตอล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่
   กิตติพงษ์ แก้วมา ธุรการ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)  
กิตติพงษ์ แก้วมา ธุรการ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)
   สิทธิพงษ์ ช่างประดิษฐ์ Senior System Analyst. / true corporation  
สิทธิพงษ์ ช่างประดิษฐ์ Senior System Analyst. / true corporation
  ฐีลดา สว่างไสว Branch Wealth Officer ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
ฐีลดา สว่างไสว Branch Wealth Officer ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   กฤษณี. แก่นทองเจริญ เลขานุการสำนักประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  
กฤษณี. แก่นทองเจริญ เลขานุการสำนักประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
กฤษณี. แก่นทองเจริญ เลขานุการสำนักประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
  ดร.มนัส ตั้งสุข พิธีกร และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี 2561  
ดร.มนัส ตั้งสุข พิธีกร และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี 2561
  พันตำรวจเอก ดร. ชยุต มารยาทตร์ ​รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1  
พันตำรวจเอก ดร. ชยุต มารยาทตร์ ​รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
พันตำรวจเอก ดร. ชยุต มารยาทตร์ ​รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
  ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวินกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวินกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวินกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  Bouasaveng Manikhong Corporate Strategy Director Petro Trade ( PTL ) Student, Doctor of Business Administration  
Bouasaveng Manikhong Corporate Strategy Director Petro Trade ( PTL ) Student, Doctor of Business Administration
Bouasaveng Manikhong Corporate Strategy Director Petro Trade ( PTL ) Student, Doctor of Business Administration
  ร.ต.ท.หญิง กฤตยา ชัยสวัสดิ์ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน  
ร.ต.ท.หญิง กฤตยา ชัยสวัสดิ์ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
ร.ต.ท.หญิง กฤตยา ชัยสวัสดิ์ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
  ดร.พัชรมน รักษพลเดช ตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจ TDLE Bags Manufacturer และ Freelance Digital Marketing  
ดร.พัชรมน รักษพลเดช ตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจ TDLE Bags Manufacturer และ Freelance Digital Marketing
ดร.พัชรมน รักษพลเดช ตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจ TDLE Bags Manufacturer และ Freelance Digital Marketing
  ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรีนอโกรซายน์ จำกัด  
ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรีนอโกรซายน์ จำกัด
ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรีนอโกรซายน์ จำกัด
  คุณคิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง  
คุณคิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง
คุณคิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง
  ดร.กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล Digital Marketing Manager บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด  
ดร.กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล Digital Marketing Manager บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด
ดร.กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล Digital Marketing Manager บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด
  ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น  
ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
  คุณทิวาพร สำเนียงดี ธุรกิจส่วนตัว  
คุณทิวาพร สำเนียงดี ธุรกิจส่วนตัว
คุณทิวาพร สำเนียงดี ธุรกิจส่วนตัว
  เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม ธุรกิจส่วนตัว  
เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม ธุรกิจส่วนตัว
เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม ธุรกิจส่วนตัว
  น้ำฝน สีสงค์ หัวหน้างานสารบรรณและพัสดุ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  
น้ำฝน สีสงค์ หัวหน้างานสารบรรณและพัสดุ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
น้ำฝน สีสงค์ หัวหน้างานสารบรรณและพัสดุ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
  พลเอก ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ประธานกรรมการบริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
พลเอก ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ประธานกรรมการบริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
พลเอก ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ประธานกรรมการบริษัทอะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  คุณธนิดา ภูสุวรรณ์ ประธานฝ่ายการตลาด บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
คุณธนิดา ภูสุวรรณ์ ประธานฝ่ายการตลาด บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณธนิดา ภูสุวรรณ์ ประธานฝ่ายการตลาด บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ร.ต.หญิง รัชพร ไวทยกุล นายทหารวิเคราะห์ค่าตอบแทน สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม /เจ้าของธุรกิจสอนพิเศษ  
ร.ต.หญิง รัชพร ไวทยกุล นายทหารวิเคราะห์ค่าตอบแทน สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม /เจ้าของธุรกิจสอนพิเศษ
ร.ต.หญิง รัชพร ไวทยกุล นายทหารวิเคราะห์ค่าตอบแทน สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม /เจ้าของธุรกิจสอนพิเศษ
  ด.ต.ชัยสิทธิ์ ทองวิเศษ ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองหิน จังหวัดเลย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท จอยแอนด์คอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ด.ต.ชัยสิทธิ์ ทองวิเศษ ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองหิน จังหวัดเลย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท จอยแอนด์คอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ด.ต.ชัยสิทธิ์ ทองวิเศษ ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองหิน จังหวัดเลย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท จอยแอนด์คอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  คณทัณฑิกา แก้วนพรัตน์ เจ้าของธุรกิจ โรงงานตัดแต่งพืชผกผลไม้  
คณทัณฑิกา แก้วนพรัตน์ เจ้าของธุรกิจ โรงงานตัดแต่งพืชผกผลไม้
คณทัณฑิกา แก้วนพรัตน์ เจ้าของธุรกิจ โรงงานตัดแต่งพืชผกผลไม้
  วีรภัทร นุกูลกิจ Senior Project Executive  
วีรภัทร นุกูลกิจ Senior Project Executive
วีรภัทร นุกูลกิจ Senior Project Executive
  สันติ กระแจะจันทร์ CEO บริษัทมาสเตอร์ ทาวเวอร์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด และ บริษัทเดอะ ทาวเวอร์ จำกัด  
สันติ กระแจะจันทร์ CEO บริษัทมาสเตอร์ ทาวเวอร์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด และ บริษัทเดอะ ทาวเวอร์ จำกัด
สันติ กระแจะจันทร์ CEO บริษัทมาสเตอร์ ทาวเวอร์ แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด และ บริษัทเดอะ ทาวเวอร์ จำกัด
  อัจฉริยามล วัชรพรภูวดล ธุรกิจส่วนตัว  
อัจฉริยามล วัชรพรภูวดล ธุรกิจส่วนตัว
อัจฉริยามล วัชรพรภูวดล ธุรกิจส่วนตัว
  กานต์รวี เจริญเกียรติภักดี เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
กานต์รวี เจริญเกียรติภักดี เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
กานต์รวี เจริญเกียรติภักดี เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  พีระพันธ์ เหมะรัต ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ กรุงเทพ  
พีระพันธ์ เหมะรัต
พีระพันธ์ เหมะรัต ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ กรุงเทพ

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง