วิธีการสมัครและลงทะเบียน ออนไลน์ ปริญญาโท-เอก


 

UploadImage

สมัครเรียน ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2567
สมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


การสมัครเรียน

เข้าระบบสมัครเรียน Online ปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม คลิกหลักฐานการสมัคร
» ไฟล์ .pdf ผลการเรียน Transcipt

» ไฟล์ .pdf ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
» ไฟล์ .pdf สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
» ไฟล์ .pdf สำเนาทะเบียนบ้าน

**กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล โปรดนำส่งไฟล์ .pdf หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

อื่น ๆ
» กรณีขอทุนคณะนิติศาสตร์ (ทุนเจ้าหน้าที่รัฐฯ) นำส่งไฟล์ .pdf สำเนาบัตรข้าราชการหรือหนังสือรับรองจากต้นสังกัด

» กรณีขอทุนข้าราชการตำรวจ นำส่งไฟล์ .pdf สำเนาบัตรข้าราชการตำรวจ หรือหนังสือรับรองจากต้นสังกัด

               
หมายเหตุ :
เอกสารประกอบการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สแกนส่งเอกสารไปที่ LINE ID : @spu.ac.th 


คุณสมบัติผู้สมัคร
» ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือโท หรือเทียบเท่า 
» ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
» ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
» มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้


สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 11
โทร : 025586888 ต่อ 3003-4
สอบถามทาง Line ID: @spu.ac.th