คณะ / สาขาวิชา หลักสูตรภาคการศึกษา
ภาค ปกติ เสาร์- อาทิตย์
  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -
     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) -
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -
     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน -
     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา -
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
     การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน -
  คณะบัญชี
     บัญชีมหาบัณฑิต (M. Acc) 1 ปี -
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) -
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -
  คณะนิติศาสตร์
     นิติศาสตรมหาบัณฑิต -

- คือ ไม่เปิดรับ         คือ เปิดรับ         คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น