ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567
 
UploadImage
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุกคณะ ยกเว้นคณะนิิติศาสตร์)
ระดับปริญญาโท 

 - ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2567 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
 - ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2567 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
 - ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1-31 สิงหาคม 2567 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
ระดับปริญญาเอก
 - ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2567 รับทุนการศึกษา 40,000 บาท
 - ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2567 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
 - ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1-31 สิงหาคม 2567 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญาเอก 
2. สมัครและลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาตามกำหนด

 
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะคณะนิิติศาสตร์)
ระดับปริญญาโท 

 - ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2567 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท
 - ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง ระหว่าง วันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม 2567 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
ระดับปริญญาเอก

 - ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2567 รับทุนการศึกษา 40,000 บาท
 - ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง ระหว่าง วันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม 2567 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญาเอก 
2. สมัครและลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาตามกำหนดUploadImage
ทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม (ทุกคณะ ยกเว้นคณะนิิติศาสตร์)

- ระดับปริญญาโท : ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2567 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
- ระดับปริญญาเอก: ชำระค่า
สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2567 รับทุนการศึกษา 40,000 บาท


ทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม (เฉพาะคณะนิิติศาสตร์)
- ระดับปริญญาโท : ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2567 รับทุนการศึกษา 40,000 บาท
- ระดับปริญญาเอก: ชำระค่า
สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2567 รับทุนการศึกษา 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญาเอก 
2. สมัครและลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาตามกำหนด


 

UploadImage
ทุนสำหรับบุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว (สำหรับผู้สมัครเรียนทุกหลักสูตร)
- ปริญญาโท: ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2567 รับทุนการศึกษา 20% จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
- ปริญญาเอก: ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2567 รับทุนการศึกษา 20% จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
2. ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือบัตรข้าราชการตำรวจ (บัตรต้องไม่อายุ)
3. กรณีผู้สมัครเรียนเป็นครอบครัวของบุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้สมัครเรียนต้องแสดงเอกสารยืนยันการเป็น สามี ภรรยา บุตร หรือ พี่น้อง กับข้าราชการตำรวจ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนสมรส (กรณีสามี/ภรรยา)
4. สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 
31 สิงหาคม 2567
เงื่อนไขทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุนทุนการศึกษา 20% ของค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ทุนเจ้าหน้าที่รัฐ, รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (เฉพาะผู้สมัครเรียนคณะนิิติศาสตร์)

- ปริญญาโท-เอก : ชำระค่าสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2567 รับทุนการศึกษา 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษ
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/โท นิติศาสตร์ (สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต/นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
2. สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขาวิชา (สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร)
3. สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 
31 สิงหาคม 2567
เงื่อนไขทุนการศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 50,000 บาท แบ่งให้ทุนออกเป็น ภาคที่ 1-5 ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท


 

ทุนสำหรับบุคลากรหรือสมาชิก ของหน่วยงานหรือบริษัทที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ม.ศรีปทุม
(สำหรับผู้สมัครเรียนทุกหลักสูตร)

1. บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
3. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (สพม.เขต 2)

5. สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
6. สภาบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
7. สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
8. สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญาเอก 
2. เป็นบุคลากร/สมาชิกของหน่วยงานที่ทำ MOU (แสดงหลักฐานการเป็นบุคลากร/สมาชิก)
3. สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 
31 สิงหาคม 2567
เงื่อนไขทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุนทุนการศึกษา 20% ของค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร